đôi khi nghỉ thấy chán, 36 tuổi rồi trong người vẫn chẳng dư 1 đồng cắt bạc nào ... chán thiệt